Tăng lương, phụ cấp từ 01/7/2018 cho 9 nhóm đối tượng
Từ 1/7/2018, 9 nhóm đối tượng được tăng lương theo Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở mới ban hành.lên đầu trang